Zarezerwuj

Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Firma Transfer Chamelion sp. z o.o. sp. k. (zwana dalej Przewoźnikiem), udostępnia swoim klientom usługę rezerwacji przejazdów poprzez platformę online umieszczoną pod adresem www.transfer.chamelion.pl oraz aplikację mobilną. Transfer Chamelion sp. z o.o. sp. k. świadczy również usługi przewozu osób na warunkach określonych niniejszym regulaminem.

 2. Regulamin (zwany dalej "Regulaminem") jest częścią integralną każdej umowy zawartej pomiędzy Klientem, a Przewoźnikiem.  Regulamin opisuje również szczegółowo usługi oferowane przez Przewoźnika.

II. PRZEBIEG PRZEWOZU OSOBOWEGO

 1. Dokonanie rezerwacji w systemie internetowym Przewoźnika lub telefoniczne zlecenie i opłacenie rezerwacji oznacza zawarcie umowy pomiędzy Przewoźnikiem i Pasażerem oraz akceptację treści niniejszego regulaminu.

 2. Odbiór Pasażera nastąpi w ustalonej dacie i lokalizacji przez kierowcę Przewoźnika. Czas oczekiwania kierowcy na Pasażera nie może przekraczać 30 minut za wyjątkiem sytuacji w której Pasażer uprzedzi Przewoźnika o opóźnieniu wraz z podaniem przewidywanego czasu przybycia. W innych sytuacjach czas oczekiwania kierowcy nie może przekraczać 30 minut, w przeciwnym wypadku rezerwacja będzie anulowana, a klient zostanie obciążony kosztami niewykorzystanej rezerwacji.

 3. W przypadku zlecenia odbioru z lotniska, Pasażer  jest odbierany przez kierowcę bezpośrednio z hali przylotów na lotnisku. Kierowca będzie posiadał przy sobie kartkę z numerem rezerwacji klienta. Czas oczekiwania kierowcy wynosi do 30 minut od chwili przylotu samolotu na lotnisko. W przypadku jakichkolwiek opóźnień ze strony Pasażera przekraczających czas 30 minut od momentu przylotu samolotu rezerwacja zostanie anulowana, a klient zostanie obciążony kosztami niewykorzystanej rezerwacji. Rezerwacja nie będzie anulowana jeżeli przed upływem 30 minut, Pasażer poinformuje przewoźnika o przyczynach opóźnienia oraz przewidywanym czasie odbioru.

 4. W przypadku transferu na lotnisko, wycieczki lub innego przejazdu wykupionego przez Pasażera, Pasażer w razie brak ustalenia innego miejsca, powinien zawsze czekać w recepcji hotelu/hostelu lub przed głównym wejściem do budynku w którym znajduje się zarezerwowany apartament lub ustalić inne miejsce odbioru, najbliższe dla miejsca akomodacji Pasażera.. Możliwe jest również ustalenie innego miejsca odbioru Pasażera, niezwiązanego z miejscem zakwaterowania. Czas oczekiwania kierowcy to maksymalnie 30 minut. Po tym czasie rezerwacja zostanie anulowana, a klient zostanie obciążony kosztami niewykorzystanej rezerwacji.

 5. W przypadku realizacji przewozów okazjonalnych (jako przewóz okazjonalny należy rozumieć wykonywanie usługi niestandardowej, kalkulowanej indywidualnie dla Pasażera), Pasażer oczekuje w miejscu ustalonym z Przewoźnikiem. Miejsce oczekiwania musi spełniać wymogi bezpieczeństwa zarówno dla pasażerów oraz kierowcy, jak również umożliwić swobodne manewry pojazdem.

 6. Pasażer jest zobowiązany do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podróży oraz zaleceń kierowcy oraz innych osób obsługujących przewóz. Osoby zagrażające bezpieczeństwu lub porządkowi przejazdu mogą być niedopuszczone do przejazdu lub usunięte z pojazdu w czasie trwania podróży.

 7. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do niewpuszczenia do pojazdu osób znajdujących się pod wpływem alkoholu, innych środków odurzających, jak również osób których zachowanie przed rozpoczęciem przejazdu wywołuje uzasadnione obawy co do bezpieczeństwa przejazdu i komfortu podróżowania pozostałych pasażerów. W takiej sytuacji Pasażerowi nie będzie przysługiwało roszczenie o zwrot opłaty dokonanej za przewóz.

 8. Pasażer objęty jest ubezpieczeniem od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) Przewoźnika. Ubezpieczenie obejmuje tylko sytuacje, które wydarzyć się mogą w trakcie pobytu Pasażera w pojeździe. Inne zdarzenia losowe, powodujące szkody Pasażera powstałe poza pojazdem, nie są objęte tym ubezpieczeniem.

 9. W czasie przejazdu pojazdem zabronione jest spożywanie napojów alkoholowych (za wyjątkiem sytuacji gdy wykupiono taką usługę), innych środków odurzających oraz palenie tytoniu.

 10. Przewoźnik dołoży wszelkich starań, aby przewieźć Pasażera i jego bagaż w odpowiednim czasie, ale z przyczyn niezależnych od niego, nie może tego zagwarantować.

 11. Przewoźnik nie jest zobligowany do zwrotu Pasażerowi jakiejkolwiek części ceny za świadczone usługi, w przypadku gdy przejazd będzie opóźniony z przyczyn niezależnych od Przewoźnika.

 12. Dzieci w wieku do 5 roku życia włącznie, mogą być przewożone tylko przez pełnoletniego opiekuna. Opiekun dziecka jest zobligowany do okazania na żądanie Przewoźnika dokumentu potwierdzającego datę urodzenia dziecka.

 13. Pasażer podróżujący z dzieckiem, które według taryfy Przewoźnika jest przewożone bez opłaty, może zająć razem tylko jedno miejsce w pojeździe.

 14. Pasażer z dwójką dzieci, które według taryfy przewoźnika są przewożone bez opłaty, może zająć łącznie dwa miejsca.

 15. W celu zapewnienia bezpieczeństwa podróżujących, opiekun dziecka do 5 roku życia (włącznie) jest zobligowany aby zapewnić  miejsce dla dziecka bezpośrednio obok miejsca opiekuna, tak aby możliwa była opieka nad nim przez cały czas podróży. Opiekun powinien zgłosić Przewoźnikowi fakt planowanego przejazdu z dzieckiem (dziećmi do 5 roku życia) już podczas dokonywania rezerwacji miejsc.

 16. Przewożenie dzieci z wózkiem dziecięcym jest możliwe tylko po wcześniejszej rezerwacji miejsc dla nich przeznaczonych w formularzu rezerwacyjnym. W przypadku niewystarczającej ilości lub braku tych miejsc, przejazd tych osób nie będzie możliwy. Transport składanych wózków dziecięcych jest możliwy we wszystkich typach pojazdów i wymagana jest oznaczenie w formularzu rezerwacyjnym,

 17.  Transport osób z ograniczoną sprawnością ruchową lub osób na wózku inwalidzkim, wymagającym ciągłej opieki drugiej osoby, jest możliwy jedynie w towarzystwie opiekuna, który będzie towarzyszył takiej osobie podczas całej podróży.

 18. Przewóz osób na wózku inwalidzkim jest możliwy tylko po zaznaczeniu stosownej informacji na formularzu w systemie rezerwacyjnym.

 19. Zwierzęta mogą być przewożone za darmo, jako bagaż podręczny.

 20. Pasażer może zabrać ze sobą do pojazdu tylko małe zwierzęta domowe, o ile są umieszczone w klatce przenośnej, koszu czy innym odpowiednim pojemniku z nieprzepuszczalnym dnem. Wymagane wcześniejsze zgłoszenie w formularzu rezerwacyjnym.

 21. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do pobrania dodatkowych opłat za usługi zlecone do realizacji przez Zleceniodawcę, a będące usługami określonymi jako Usługi dodatkowe zgodnie z obowiązującym cennikiem Przewoźnika

III PRZEWOZY PRZEWÓZ RZECZY CARGO

 1. W celu zawarcia Umowy przewozu z Przewoźnikiem, Zleceniodawca powinien wypełnić Zlecenie transportowe, znajdujące się na formularzu dostępnym na stronie www.transfer.chamelion.pl. Składając Zlecenie transportowe Zleceniodawca potwierdza zarazem fakt zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu oraz wyraża zgodę na stosowanie jego postanowień. Zlecenie transportowe składane Przewoźnikowi przez Zleceniodawcę stanowi ofertę zawarcia Umowy przewozu.

 2. Zleceniodawca zobowiązany jest do prawidłowego i wyczerpującego wypełnienia Zlecenia transportowego, pod rygorem odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z niewłaściwego, niepełnego lub niezgodnego z prawdą wypełnienia Zlecenia transportowego lub pod rygorem odmowy wykonania przewozu przez Przewoźnika. W przypadku przedmiotów wymagających zachowania szczególnych warunków przewozu, z uwagi na ich właściwości lub obowiązujące przepisy prawa, Zleceniodawca zobowiązany jest do powiadomienia Przewoźnika w treści Zlecenia transportowego o tych wymogach, pod rygorem odpowiedzialności za wszelkie szkody wynikłe z niedopełnienia tego obowiązku.

 3. Zlecenie transportowe w formie wypełnionego formularza składane jest Przewoźnikowi  za pośrednictwem formularza na stronie www Przewoźnika.

 4. Zlecenia transportowe należy składać z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym – nie później jednak niż do godziny 11.00 dnia roboczego poprzedzającego dzień roboczy, w którym nastąpić ma Załadunek i odbiór Przesyłki do przewozu w Miejscu nadania.

 5. Zleceniodawca jest związany treścią Zlecenia transportowego od chwili jego złożenia Przewoźnikowi, aż do chwili otrzymania od Przewoźnika zawiadomienia o odmowie lub akceptacji przyjęcia Zlecenia transportowego.

 6. Przewoźnik zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia Zlecenia transportowego, bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności lub innych ujemnych następstw, w szczególności z następujących powodów:

 • Zlecenie transportowe dotyczy wykonania przewozu rzeczy wyłączonych z przewozu drogowego mocą powszechnie obowiązujących przepisów;
 • Zlecenie transportowe dotyczy wykonania przewozu rzeczy według ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. – „Przedmioty wyłączone z przewozu”; podstawa prawna: art 36, Dz.U.2017.0.1983 t.j. - Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe
 • Zlecenie transportowe zostało złożone z naruszeniem choćby jednego z wymogów określonych w niniejszym regulaminie
 • Przewoźnik nie ma możliwości zrealizowania usługi z uwagi na przeszkody organizacyjne lub techniczne;
 • formularz Zlecenia transportowego został wypełniony w sposób nieczytelny, nieprawidłowy lub niepełny;
 • Zleceniodawca opóźnia się lub pozostaje w zwłoce z płatnością jakiejkolwiek należności przysługującej Przewoźnikowi z tytułu wcześniej wykonywanych usług;
 • w przypadkach przewidzianych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

7.  Osoba uprawniona do odbioru przewożonego towaru musi zostać wskazana w formularzu  zgłoszeniowym. W momencie nieobecności wskazanej osoby, towar nie zostanie wydany. Zmiana osoby odbierającej musi być zgłoszona w formie pisemnej do biura z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym – nie później jednak niż do godziny 11.00 dnia roboczego poprzedzającego dzień roboczy, w którym nastąpić ma Załadunek i odbiór Przesyłki do przewozu w Miejscu nadania

8. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do pobrania dodatkowych opłat za usługi zlecone do realizacji przez Zleceniodawcę, a będące usługami określonymi jako Usługi dodatkowe zgodnie z obowiązującym cennikiem Przewoźnika.

IV REZERWACJE

 1. Rezerwacja usługi może być dokonana za pomocą strony internetowej, korespondencji mailowej lub telefonicznie.

 2. Zgłoszenie telefoniczne potwierdzone przez biuro jest traktowane jako umowa wiążąca obie strony.

 3. Rezygnację z zamówionej usługi lub jakąkolwiek zmianę należy niezwłocznie zgłosić pracownikom biura w godzinach pracy 9:00-17:00 od poniedziałku do niedzieli, drogą elektroniczną.

 4. Obowiązkiem Pasażera jest podanie aktualnego telefonu kontaktowego (wraz z numerami kierunkowymi).

 5. Pasażer przyjmuje całkowitą odpowiedzialność za dane podawane operatorowi Call Centre Przewoźnika podczas rezerwacji telefonicznej, jak również na nim spoczywa obowiązek sprawdzenia poprawności  rezerwacji dokonanej on-line (dzień, trasa, godzina, telefon kontaktowy) w internetowym panelu rezerwacyjnym.

V WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Pasażer płaci za zarezerwowaną usługę przed jej realizacją w formie elektronicznej, zgodnie z możliwymi do wyboru opcjami płatności podanymi w formularzu rezerwacyjnym (PayPal, karta kredytowa, przelew bankowy). Szczegółowy cennik usług  znajduje się na stronie internetowej www.

2. Usługa jest realizowana od momentu zaksięgowania środków na koncie Przewoźnika to jest po upływie 12 godzin od momentu przyjęcia rezerwacji.

3. W przypadku płatności kartą kredytową Pasażer ma obowiązek podać wszystkie wymagane informacje na temat karty kredytowej konieczne do dokonania płatności.

4. Płatności i autoryzacje są dokonywane przez serwis internetowy PayPal na bezpiecznym połączeniu SSL. W przypadku braku środków na karcie kredytowej należnych za usługę rezerwacja jest nieskuteczna.

5. Płatność realizowana jest  w złotych polskich (PLN), oraz w zależności od miejsca logowania IP  klienta w EURO i USD. Kurs przeliczenia ustalany jest według kursu NBP na dzień dokonania rezerwacji.

VI  MODYFIKACJE ZAMÓWIEŃ PRZEWOZU OSÓB I TOWARÓW

 1. Obowiązujące cenniki obowiązują na dzień dokonania rezerwacji. Przewoźnik zastrzega sobie możliwość zmiany cenników w dowolnym momencie, z tym zastrzeżeniem, że zmiany nie będą wiążące dla rezerwacji dokonanych przed dniem opublikowania nowego cennika.

 2. Zleceniodawca może zmienić treść złożonego Zlecenia transportowego, jednak nie później niż do godziny 11.00 w dniu roboczym poprzedzającym dzień roboczy, w którym nastąpić ma Załadunek i wydanie Przesyłki do przewozu. Zmiana treści Zlecenia transportowego wymaga złożenia przez Zleceniodawcę - zgodnie z zasadami określonymi w  Regulaminie - skorygowanego Zlecenia transportowego, z treści którego wynikać będzie jednoznacznie, że stanowi ono zmianę uprzednio złożonego Zlecenia transportowego. Złożenie skorygowanego Zlecenia transportowego powoduje, że pierwotnie złożone Zlecenie transportowe traci moc.

 3. W razie odmowy przyjęcia przez Przewoźnika zmienionego Zlecenia transportowego – Umowa przewozu nie zostaje zawarta.

VII BAGAŻ

 1. Każda sztuka bagażu Pasażera przewożonego w luku bagażowym (bagaż podstawowy), powinna być opisana imieniem i nazwiskiem Pasażera, zgodnie z danymi podanymi w formularzu zgłoszeniowym oraz posiadanym biletem lotniczym. Obowiązek oznaczenia bagażu spoczywa na Pasażerze.

 2. Pasażer ma prawo do bezpłatnego przewozu 1 sztuki bagażu o wadze do 32 kg i wymiarach max: szerokość: 149 cm, wysokość: 119 cm, długość: 171 cm.

 3. Bagaż przekraczający powyższy limit może być przewieziony tylko wtedy, gdy pozwoli na to miejsce w luku bagażowym oraz gdy Pasażer zgłosił zamiar przewiezienia bagażu dodatkowego przy dokonywaniu rezerwacji. Za nadbagaż Przewoźnik pobiera opłatę w wysokości  0,45 gr. za każdy dodatkowe kilo. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do odmowy przewiezienia nadbagażu, ze względu na ograniczoną pojemność luków bagażowych w przypadku gdy Pasażer nie zgłosił zamiaru przewiezienia nadbagażu przy dokonywaniu rezerwacji.

 4. Pasażer może zabrać do pojazdu bagaż podręczny o wadze do 10 kg i wymiarach pozwalających na swobodne umieszczenie go pod siedzeniem lub na półce znajdującej się bezpośrednio nad miejscem zajmowanym przez Pasażera. Rozmiary bagażu podręcznego nie powinny utrudniać swobody podróży pozostałym Pasażerom.

 5. Pieniądze, papiery wartościowe i przedmioty wartościowe, w szczególności kosztowności, przedmioty mające wartość naukową i artystyczną, a także sprzęt elektroniczny mogą być przewożone wyłącznie wewnątrz pojazdu jako bagaż podręczny, znajdujący się pod nadzorem Pasażera. Przewoźnik nie przyjmuje pieniędzy, papierów wartościowych i przedmiotów cennych na przechowanie.

 6. Sprzęt sportowy - typu narty, rowery przewożony jest wyłącznie po wcześniejszym zgłoszeniu i akceptacji ze strony Przewoźnika. Dodatkowa opłata według cennika. W przypadku braku możliwości, przewoźnik będzie uprawniony do wykonania przewozu tego typu sprzętu odrębnym pojazdem niż ten, którym podróżował będzie Pasażer za dodatkową opłatą według obowiązującego cennika.

 7. Przewoźnik ma prawo odmówić zabrania bagażu, jeżeli jego przewóz jest sprzeczny z wymogami określonymi w niniejszym Regulaminie.

 8. Bagaż oraz inne przedmioty pozostawione w pojeździe przez Pasażera nie są objęte ochroną i odpowiedzialnością Przewoźnika.

 9. W przypadku stwierdzenia utraty, ubytku lub uszkodzenia bagażu podstawowego, fakt ten należy zgłosić niezwłocznie Przewoźnikowi w celu spisania formularza reklamacyjnego. Formularz podpisują osoby uczestniczące w ustaleniu stanu bagażu. Formularz ten Pasażer zobowiązany jest dołączyć do reklamacji pisemnej, którą ma prawo złożyć zgodnie z  procedurą opisaną w niniejszym regulaminie.

 10. Jeżeli po wydaniu bagażu podstawowego stwierdzono ubytki lub uszkodzenia o charakterze ukrytym (niemożliwe do stwierdzenia na miejscu), Pasażerowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń pod warunkiem zgłoszenia tego Przewoźnikowi w terminie 7 dni od daty odbioru bagażu oraz udowodnienia, że ubytek lub uszkodzenie miały miejsce w czasie między przyjęciem bagażu do przewozu a jego wydaniem.

VIII FOTELIKI DZIECIĘCE

Foteliki dziecięce są dostępne na wszystkie usługi po wcześniejszym zgłoszeniu. Organizator nie nalicza dodatkowych opłat za zapewnienie fotelika.

IX POTWIERDZENIA REZERWACJI

Pasażer  otrzymuje drogą mailową numer rezerwacji, zlecenia z jej potwierdzeniem , datą i ostateczną ceną usługi. Potwierdzenie jest wysyłane dopiero w momencie zaksięgowania środków na koncie przewoźnika tj. 12 godzin od momentu dokonania rezerwacji.  Klient otrzymuje również informację na temat dokładnej godziny odbioru z ustalonego miejsca.

X ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. W przypadku wystąpienia siły wyższej takiej jak nadzwyczajne zjawiska pogodowe, strajki itp., które uniemożliwiają wykonanie usługi, Przewoźnik poinformuje niezwłocznie Pasażera o braku możliwości wykonania usługi oraz zobowiązuje się do zwrotu wpłaconej kwoty w terminie 30 dni.

 2. Zwrot całości kwoty za dokonaną przez Pasażera rezerwację usługi wyczerpuje w całości wszelkie roszczenia jakie mogą przysługiwać Pasażerowi wobec Przewoźnika w związku z niezrealizowaniem usługi.

XI REKLAMACJE

 1. Pasażer jest uprawniony do złożenia Przewoźnikowi reklamacji związanej z niewykonaniem lub nieprawidłowym wykonaniem przez Przewoźnika usługi.

 2. Reklamacja powinna zostać złożona przez Pasażera w formie pisemnej na adres korespondencyjny Przewoźnika lub za pomocą poczty elektronicznej na podany przez Przewoźnika adres e-mail.

 3. Składając reklamację, Pasażer powinien podać swoje imię i nazwisko, numer rezerwacji lub zlecenia, datę realizacji usługi w związku z którą zostaje złożona reklamacja, przyczyny złożenia reklamacji oraz sprecyzowanie czego domaga się Pasażer.

 4. Przewoźnik zastrzega sobie 30 dniowy termin do rozpatrzenia reklamacji. Odpowiedź na reklamację zostanie doręczona Pasażerowi w takiej formie w jakiej zostało złożone zgłoszenia reklamacyjne.

XII PRZEJĘCIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Pasażer nie może  przenieść na osobę trzecią przysługujących mu z tytułu umowy o świadczenie usług przewozu uprawnień.

XIII ANULOWANIE REZERWACJI

 1. Zmiany daty i godziny przewozu można dokonać do 60 minut przed datą/godziną podróży określoną w wysłanym Pasażerowi potwierdzeniu. Zmiana dokonywana jest na podstawie zgłoszenia dokonanego pocztą elektroniczną lub telefonicznie. Zmiany takie dokonywane są bezpłatnie.

 2. W przypadku anulowania wykupionej usługi na 48 godzin przed przewidywanym jej wykonaniem, Pasażerowi przysługuje zwrot 100% wartości usługi. W przypadku anulowania rezerwacji wcześniej niż 24 godziny przed przewidywanym jej wykonaniem Pasażerowi przysługuje zwrot 75% wartości usługi. W przypadku anulowania rezerwacji wcześniej niż 12 godzin przed przewidywanym jej wykonaniem Pasażerowi przysługuje zwrot  50 % wartości usługi. W przypadku gdy usługa będzie anulowana w terminie późniejszym niż 12 godzin do chwili wykonania usługi, Pasażerowi nie przysługuje od Przewoźnika zwrot żadnych kwot.

 3. Zwroty wypłacane są na konto bankowe  Pasażera w ciągu 30 dni od momentu anulowania usługi.

 4. Anulowanie rezerwacji “ad hock” nie jest objęte zwrotem wpłaconej kwoty chyba, że Pasażer udowodni, że anulacja wynikała ze zdarzenia losowego.

XIV PRAWA I OBOWIĄZKI PASAŻERA

Pasażer jest zobowiązany:

 • przestrzegać zasad bezpieczeństwa oraz instrukcji osoby odpowiedzialnej i instrukcji w formie grafik i napisów w pojeździe tak, aby zapewnić właściwy poziom bezpieczeństwa i płynność przejazdu (oznacza to również zapięcie pasów bezpieczeństwa, jeżeli są w pojeździe),
 • w momencie dokonania rezerwacji sprawdzić, czy została ona prawidłowo zrealizowana przed jej potwierdzeniem. Jeżeli nie, pasażer może dokonać korekty bez ponoszenia jakichkolwiek opłat dodatkowych na 60 minut przed datą/godziną podróży określoną w wysłanym Pasażerowi potwierdzeniu.
 • wsiąść i wysiąść z pojazdu tylko w miejscach do tego przeznaczonym i tylko podczas postoju pojazdu.

Pasażer jest odpowiedzialny za:

 • dzieci, które pozostają pod jego opieką,
 • odpowiednio wczesne i bezpieczne wejście do pojazdu przewoźnika na stacji początkowej określonej na rezerwacji,
 • odpowiednio wczesne i bezpieczne wyjście z pojazdu przewoźnika w miejscu docelowym, które określił w formularzu rezerwacyjnym,

Pasażer może korzystać z urządzeń dźwiękowych, wizualnych, informacyjnych, medialnych oraz urządzeń bezpieczeństwa znajdujących się w miejscach przeznaczonych dla pasażerów i w pojazdach przewoźnika tylko według poleceń osoby odpowiedzialnej i zgodnie z celem korzystania z tych urządzeń.

XV AKCEPTACJA WARUNKÓW REZERWACJI W INTERNECIE

Zaznaczenie opcji „Zgadzam się” oznacza, iż Klient rozumie i akceptuje wszystkie warunki regulaminu. Jeśli Klient nie zaakceptuje warunków Regulaminu, spowoduje to powrót do strony głównej serwisu, co jest jednoznaczne z anulowaniem rezerwacji/zlecenia.